fot. depositphotos.com

„Zuzanna westchnęła i powiedziała: «Jestem w trudnym ze wszystkich stron położeniu. Jeżeli to uczynię, zasługuję na śmierć; jeżeli zaś nie uczynię, nie ujdę waszych rąk. Wolę jednak niewinna wpaść w wasze ręce, niż zgrzeszyć wobec Pana»”.
Dn 13,22-23

Cnota czystości w kontekście biblijnym i mentalności żydowskiej posiada o wiele głębsze znaczenie niż dla nas, ludzi żyjących w XXI wieku. Nieraz Bóg, mówiąc o wierności narodu wybranego wobec swojego Pana, używa porównań, które pochodzą ze słownictwa dotyczącego czystości, w tym także cielesnej. Warto przypomnieć sobie wzruszającą metaforę związku Boga z Izraelem, pochodzącą z księgi proroka Ozeasza. Naród, który nieraz był nazywany dziewicą, zostaje przedstawiony jako ciągle zdradzająca nierządnica, którą Bóg poślubia ponownie i bierze w swoją opiekę dzieci nierządu (por. Oz 1,2-9). Zatem także na historię Zuzanny, walczącej o swoją czystość cielesną, należy spojrzeć przez pryzmat dziejów Izraela i relacji między Bogiem a człowiekiem.

Historia bogobojnej Zuzanny rozpoczyna się od wzmianki o miejscu, w którym rozegra się cały dramat. Jest to Babilon, który w kulturze żydowskiej był symbolem wszystkiego, co jest obce Bogu i wrogie wobec wybranego przez niego ludu. A jednak w tak negatywnym środowisku pojawia się para małżeńska: Joakim i Zuzanna. Bogactwo Joakima i poważanie wśród żydów nasuwają myśl o Bożym błogosławieństwie, którym miał zaszczyt się cieszyć. Natomiast Zuzanna zostaje przedstawiona jako wychowana w Prawie przez sprawiedliwych rodziców. Tak pozytywny wizerunek wywołuje potężny kontrast między miejscową bogobojną parą małżeńską a dwoma przewrotnymi starcami, przedstawicielami Izraela, pełniącymi urząd sędziego – kogoś, kto zgodnie ze sprawiedliwością, pochodzącą z Prawa, miał strzec i bronić prawdy w sądzie. Już w tym miejscu zauważalny staje się wyrzut wobec tych, którzy „z krwi” zostali powołani do szczególnej wierności: mieszkańcy Babilonu wykazują się większą wiernością niż naród wybrany.

Niewątpliwie także grzech pożądania i nieczystości, który pojawia się w życiu dwóch sędziwych Izraelitów, posiada specjalne, przenośne znaczenie. Jednak w tym momencie warto odwołać się do kontekstu powstania tego fragmentu Księgi Daniela. Był to czas prześladowań, podczas których żydów zmuszano do dokonania aktu apostazji – wyrzeczenia się wiary w Jahwe, co w języku biblijnym oznaczałoby dokonanie grzechu nieczystości, czyli zdrady wobec Boga.

Rozpatrując przypowieść o obronie cnoty aż do ryzyka popadnięcia w niebezpieczeństwo śmierci pod kątem wydarzeń historycznych, które spotkały naród wybrany, możemy dostrzec, że nikczemni starcy symbolizują pogan i odstępców od wiary, natomiast Zuzanna, której imię oznacza lilię, stanowi przykład wierności i wiary. Jej pełne zaufania słowa: „Wolę jednak niewinna wpaść w wasze ręce, niż zgrzeszyć wobec Pana” (Dn 13,23), oddają uczucia męczenników, których postawiono przed wyborem: odstępstwo albo śmierć. Zachęta płynąca z historii Zuzanny przemawia także do nas: cnota z Bożą pomocą zawsze odnosi zwycięstwo nad nieprawością.

Słowo w temacie

Słowo w temacie

„Noe był rolnikiem i on to pierwszy zasadził winnicę. Gdy potem napił się wina, odurzył się [nim] i leżał nagi w swym namiocie. Cham, ojciec Kanaana, ujrzawszy nagość swego ojca, powiedział o tym dwu swym braciom, którzy byli poza namiotem”.
Rdz 9,20-22

Słowo w temacie

Słowo w temacie

„Wrócił Dawid, aby wnieść błogosławieństwo do swego domu. Wyszła ku niemu Mikal, córka Saula, i powiedziała: «O, jak to wsławił się dzisiaj król izraelski, który się obnażył na oczach niewolnic sług swoich, tak jak się pokazać może ktoś niepoważny»”.
2 Sm 6,20

Noe – nagi i upojony

Noe – nagi i upojony

Burzliwe były początki biblijnego świata. Oto człowiek, który miał się stać zwieńczeniem dzieła stworzenia, okazał się przyczyną zepsucia idealnego świata stworzonego przez Boga: grzech Adama i Ewy, bratobójstwo dokonane przez Kaina na Ablu. Jednak i z tym uporał się Stwórca.