Niełatwa droga rozwoju

fot. depositphotos.com

Czasami, kiedy spotykamy się ze znajomym i pytamy go, co u niego słychać, otrzymujemy odpowiedź w postaci stwierdzenia: „Mam kryzys”. Najczęściej następuje potem opowieść o tym, że dana osoba nie potrafi sobie poradzić w danej sytuacji, nie wie, co zrobić albo jaką podjąć decyzję. Niekiedy towarzyszy temu zwierzenie o pojawiających się wątpliwościach dotyczących wyznawanego systemu wartości. Padają zdania o poczuciu niesprawiedliwości, przeżytym rozczarowaniu czy zawiedzionym zaufaniu. Czy kryzysy są częste i potrzebne?

Jeśli spojrzymy na słowo „kryzys” w takim ujęciu, jak czyni to psychologia, to okaże się, że w całym życiu człowiek doświadcza wielu zdarzeń o charakterze krytycznym. Kryzysem określamy bowiem trudną, nieprzewidzianą sytuację, z którą nie można sobie poradzić za pomocą dotychczas poznanych i stosowanych metod. Wydarzenie takie powoduje znaczne obciążenie (zarówno fizyczne, jak i psychiczne) organizmu człowieka, gdyż nie ma on wystarczających zasobów, by sprostać stawianym przed nim wymaganiom. Kryzys jest zatem doświadczeniem, które zakłóca i dezorganizuje codzienne funkcjonowanie danej osoby oraz wywołuje poczucie utraty kontroli nad życiem.

Rodzaje sytuacji kryzysowych

Przyczyn kryzysów może być wiele, w związku z tym mogą dotyczyć różnych sfer życia. Warto jednak pamiętać, że są one jednocześnie zjawiskiem subiektywnym, zależnym od tego, jakie zasoby i cechy osobowości posiada człowiek oraz co ocenia jako trudne i przekraczające jego możliwości. Niekiedy to samo wydarzenie przez jedną osobę zostanie odebrane jako coś pozytywnego, a u innej wywoła silny stres.

Kryzys sytuacyjny spowodowany jest wystąpieniem nagłej, losowej sytuacji, której przebiegu człowiek nie jest w stanie kontrolować i z której konsekwencjami nie potrafi sobie poradzić. Może być on związany z doświadczeniem przemocy, śmierci bliskiej osoby, katastrofy naturalnej, ale też nagłej utraty pracy czy zerwania bliskiej relacji.

Kryzys egzystencjalny jest z kolei kryzysem wewnętrznym, związanym z dokonywanym bilansem życiowym w przełomowym, zwrotnym momencie życia. Najczęściej wymienia się tu tzw. kryzys wieku średniego (czyli świadomość, że przeżyło się już większość swojego życia), fazę pustego gniazda (moment, gdy dzieci opuszczają dom rodzinny i usamodzielniają się), diagnozę nieuleczalnej choroby. Przyczynami kryzysu egzystencjalnego mogą być również czynniki sytuacyjne, losowe – może się tak wydarzyć, gdy są one na tyle silne, że podważają poczucie sensu życia, wyznawanych wartości i ideałów oraz głęboko zakorzenionych przekonań.

fot. depositphotos.com

Natomiast kryzys rozwojowy, zwany też normatywnym, jest reakcją na naturalne przemiany życiowe, które jednak mogą okazać się trudne, wymagające i obciążające. Taki rodzaj kryzysu ma miejsce np. po urodzeniu dziecka czy przejściu na emeryturę. Może być on wywołany przez wydarzenia ogólnie oceniane jako pozytywne, choć związane ze zmęczeniem, poczuciem bezradności i przytłoczenia.

Przez psychologów wszelkie kryzysy uznawane są za zjawiska naturalne, których celem jest przystosowanie się człowieka do nowych okoliczności oraz zmiana utartych schematów postępowania. Aby je rozwiązać, konieczna jest bowiem transformacja sposobu myślenia oraz działania. Nie są one ani dobre, ani złe. Mogą być jednocześnie szansą i zagrożeniem. Ich oceny można podjąć się dopiero po pewnym czasie, dostrzegając następstwa, jakie przyniosły w życiu jednostki.

Etapy pokonywania trudności

Na pewno w początkowej fazie kryzys wiąże się z negatywnymi, nieprzyjemnymi przeżyciami – uciążliwymi objawami fizjologicznymi (bóle głowy, utrata apetytu, bezsenność, drętwienie), trudnościami w koncentracji uwagi i w podejmowaniu decyzji, występowaniem natrętnych myśli i wspomnień, utratą realistycznej oceny rzeczywistości, lękiem, apatią, zachwianiem poczucia bezpieczeństwa, wycofaniem się z kontaktów interpersonalnych. Jest to czas, kiedy próbujemy poradzić sobie z trudnościami znanymi sobie metodami rozwiązywania problemów, które bardzo szybko okazują się nieskuteczne. Powoduje to wzrost poziomu lęku i stresu. Jest to moment, kiedy warto rozważyć konsultację z psychologiem, który pomoże zmniejszyć odczuwane napięcie oraz zrozumieć, co i dlaczego aktualnie się dzieje. Na tym etapie pomaga skupienie się na tych obszarach swojego życia, nad którymi mamy kontrolę, a nie na tych, gdzie jesteśmy jej pozbawieni. Należy też przeciwdziałać wszelkim formom ucieczki, zapomnienia, takim jak korzystanie z używek, pracoholizm, gdyż są one jedynie „zagłuszaczami” problemu, a nie ich realnymi rozwiązaniami.

Przez psychologów kryzysy uznawane są za zjawiska naturalne, których celem jest przystosowanie się człowieka do nowych okoliczności oraz zmiana utartych schematów postępowania.

Na szczęście wszelkie kryzysy, choć są ogromnym wyzwaniem, mają charakter przejściowy. Żeby pozytywnie wyjść z sytuacji krytycznej, należy opuścić własną strefę komfortu, dokonać głębszej refleksji nad życiem, pokonać lęk przed tym, co dla nas nowe i nieznane, oraz uwolnić się od stereotypów.

Pomyślne wyjście z trudnego życiowego położenia skutkuje wypracowaniem nowych metod funkcjonowania i postrzegania otoczenia, prowadzi do weryfikacji systemu wartości i celowości dotychczasowego sposobu życia, a to de facto jest drogą do rozwoju, osobistego wzrostu i poprawy jakości życia!

Słowo w temacie

Słowo w temacie

Księga Estery, choć należy do kanonu Pisma Świętego, jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych części Biblii. W ciągu wielu lat budziła ona i nadal budzi zaciekawienie oraz wątpliwości co do jej religijnego charakteru wśród badaczy Pisma Świętego.